Fimmene fimmene (Lecce)

Fimmene fimmene

Fimmene fimmene ca sciati allu tabaccu

‘nde sciati doi e ne turnati a quattru

Ci bu la dice cu chiantati lu tabaccu

la ditta nu bu dae li taraletti

Ca poi li sordi bu li benedicu

bu ‘nde cattati nuci de Natale

Te dicu sempre cu nu chianti lu tabaccu

lu sule è forte e te lu sicca tuttu

Fimmene fimmene ca sciati alle ulie

cujitine le fitte e le cijare

Fimmene fimmene ca sciati a vindimmare

e sutta lu cippune bu la faciti fare

E Santu Paulu miu de le tarante

pizzichi le caruse a mmienzu l’anche

E Santu Paulu miu de li scurzuni

pizzichi li carusi alli cujuni